ใน ไทย

ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษาของเราจะนำเสนอโดยการออนไลน์และการนำเสนอในประเทศไทย หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนทุกชนิดได้รับการออกแบบโดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสามารถเรียนรู้ได้จริง นอกจากนี้เรายังจัดสัมมนาในสถานที่ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เชี่ยวชาญของเรา หลักสูตรของเราจะช่วยในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

ที่ปรึกษา

 • ให้คำแนะนำและการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
 • พัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการสอนที่แตกต่างกัน
 • สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

 

หลักสูตรการอบรม

 • การวางแผนและการดำเนินการฝึกอบรมตามทฤษฎี หลักการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล
 • การออกแบบและการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป

 

เข้าชมการศึกษาแบบมืออาชีพในฟินแลนด์

 • การประชุมร่วมกับครูผู้สอน
 • เยี่ยมชมโรงเรียน
 • การดูงานทางการศึกษาในฟินแลนด์เป็นหมู่คณะอย่าง น้อย 15 คน

 

เราจัดให้มีการสอนเกี่ยวกับทักษะที่สำคัญของการเป็นพลเมืองและบทเรียนทางคณิตศาสตร์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เราจัดบทเรียนคณิตศาสตร์ที่สอนโดยใช้ทักษะการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของฟินแลนด์ที่ได้รับรางวัลPISA

 

หลักสูตรของเรามุ่งเน้นสำหรับ

 • ครู(อนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา)
 • นักวิชาการศึกษา
 • ผู้ตรวจราชการ
 • ผู้บริหารโรงเรียน
 • วิทยาลัยครูหรือมหาวิทยาลัยที่มีการสอนครู
 • การฝึกอบรมครูและ
 • เทศบาลและองค์กรภาครัฐ
 • นักเรียน (เน้นเรียนคณิตศาสตร์)

Instagram